آب سیب شادلی

• ۱۰۰٪ آبمیوه
• بدون شکر
• بدون مواد نگهدارنده
• بدون مواد رنگی و افزودنی
• پنی سیلین طبیعی
• اصلاح کننده خون
• کمک به روشنی رنگ چهره و شادابی پوست
• کمک به کاهش کلسترول
• پاکسازی کبد